Regulamin konkursu „Zaprojektuj logo”

Jeżeli pasjonujesz się komputerami i lubisz projektować graficznie to zadanie właśnie dla Ciebie bo przy okazji możesz wygrać fajne nagrody. Jeżeli polubiłeś/polubiłaś nasz fanpage możesz wziąć udział w naszym konkursie. Zaprojektuj fajny logotyp dla naszej firmy. Projekt dodaj w komentarzu pod postem konkursowym na naszym fanpage’u na Facebook’u. Jak chcesz oznacz w komentarzu znajomą osobę, która chciała by przyłączyć się do konkursu. Będzie też super jeżeli udostępnicie posta. Do wygrania nagrody które sam/sama sobie wybierzesz. Można wybrać jedną nagrodę.

Nagroda główna za zajęcie 1 miejsca:

 1. Tablet 7,0″ ; 8GB ; 3G Bluetooth WiFi GPS  
 2. Gra PC Star Wars Battlefront II
 3. Gra PC The Sims 4
 4. Gra PC FIFA 18
 5. Smartwatch, Zegarek Garett G5, czarny
 6. Żelazko BOSCH TDA 2315 ( 2200W ; morski )
 7. Patriot Slate 64GB USB 3.0, Black
 8. Patriot karta pamięci micro SDXC LX series UHS-I 64GB Class 10

Nagrody dodatkowe za zajęcie 2 miejsca:

 1. 4World Podkładka pod mysz dla graczy Czarna (780mmx300mm)
 2. Mysz komputerowa Logitech Mouse M90
 3. Gembird słuchawki stero LOS ANGELES z mikrofonem i regulacją głośności, białe
 4. ESPERANZA EKK013W VICTORIA – Czajnik Elektryczny 1,8 L – BIAŁY
 5. EGK202R ESPERANZA SHADOW – Klawiatura GAMING PODŚWIETLANA USB – CZARNO-CZERWONA

Konkurs trwa od 03.04.2018 od godziny 00:01 do 15.04.2018 do godziny 23:59. Wygrywają osoby których prace wybierzemy za najlepsze.

Dokładny regulamin konkursu znajduje się poniżej. Powodzenia!


 

Regulamin Konkursu

§1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursu pod nazwą „Projektuj i wygrywaj” (dalej „Konkurs”) jest Enkom Arkadiusz Kowalski, ul. Starzyńskiego 6-7/2, 76-200 Słupsk, wpisana w ewidencję działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Słupska posiadająca NIP:839-278-05-79 (dalej „Organizator”).
2. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz zasady jego przebiegu, a także wyłonienia zwycięzców oraz zasady postępowania reklamacyjnego (dalej „Regulamin”).
3. Konkurs trwa od dnia 03.04.2018 roku do dnia 15.04.2018. Uczestnik może wziąć udział w konkursie w okresie od dnia 03.04.2018 roku od godziny 00.01, do dnia 15.04.2018 do godziny 23.59 (dalej „Czas Trwania Konkursu”).
4. W czasie trwania Konkursu Organizator na portalu społecznościowym facebook, zgodnie z regulaminem działania tego portalu na stronie https://www.facebook.com/policies/, opublikuje 1 post informujący o konkursie oraz 1 post finałowy informujący o wynikach konkursu.

§2 Warunki udziału w Konkursie

1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (zwane „Uczestnikami”):

a) mające pełną zdolność do czynności prawnych
lub
b) mające ograniczoną zdolność do czynności prawnych i działające za zgodą i wiedzą przedstawicieli ustawowych albo opiekunów prawnych;

c) które polubiły wcześniej fanpage enkom.pl https://www.facebook.com/enkom.komputery/
d) wykonają zadanie konkursowe, polegające na dodaniu w komentarzu pod postem konkursowym na profilu Facebook wykonanego przez siebie projektu logotypu.
2. Zgłoszenie i uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.
3. Zgłoszenie nie może zawierać treści niecenzuralnych, sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, naruszać praw osób trzecich, jak również nie może przedstawiać lub opisywać sytuacji lub zdarzeń, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt.
4. Ramy czasowe Zgłoszeń konkursowych będą konkretnie określone w treści postu konkursowego, który będzie opublikowany na profilu Facebook firmy Enkom. Komentarze z odpowiedziami, które zostaną przesłane po czasie wskazanym w poście nie będą brane pod uwagę.
5. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora lub Sponsora oraz najbliżsi członkowie ich rodzin, tj. zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.

§3 Zasady i przebieg Konkursu

1. Zgłoszenia dostarczone poza Czasem Trwania Konkursu lub z innych przyczyn naruszające warunki niniejszego Regulaminu nie będą brały udziału w Konkursie.
2. Każdy uczestnik może wziąć udział w konkursie tylko raz w trakcie jego trwania.
3. Zwycięzców Konkursu wyłoni Organizator, który będzie oceniał kreatywność przesłanych prac. Kryterium wyboru najlepszej pracy będzie stanowiło także ujęcie tematu, błyskotliwość twórcy. O zwycięstwie w Konkursie decyduje wyłącznie działanie Uczestnika. O zwycięstwie nie decyduje przypadek lub los.
5. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej w odpowiedzi na komentarz udzielony pod postem konkursowym zawierającym opis zadania konkursowego.
6. Organizator wyłoni laureatów Nagrody po zakończeniu Konkursu w ciągu 7 dni od dnia zakończenia konkursu. W trakcie tego czasu Organizator wybierze również jednego uczestnika, który otrzyma nagrodę, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, w przypadku gdy zwycięzca nie odbierze nagrody, lub nie będzie uprawniony do odbioru nagrody.
7. W terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty odpowiedzi na komentarz konkursowy o wygranej Zwycięzca zobowiązany jest odesłać pocztą elektroniczną, na adres biuro@enkom.pl następujące informacje:
a) Imię i nazwisko,
b) adres, na który ma zostać dostarczona nagroda wraz z numerem telefonu.
c) podpisane oświadczenie, że Uczestnik posiada wszelkie majątkowe i niemajątkowe prawa autorskie do nadesłanej pracy konkursowej, które przenosi na rzecz Organizatora w zakresie o którym mowa w § 7 ust. 4 Regulaminu.
9. Nagroda zostanie przesłana przez Organizatora na jego koszt za pośrednictwem Poczty Polskiej (paczka pocztowa) lub Kuriera w czasie do dwóch tygodni od zakończenia Konkursu. Organizator podejmie tylko jedną próbę dostarczenia nagrody.

§4 Nagrody

1. W konkursie przewidziano:
Uczestnik, który przesłał najlepszą, zdaniem Organizatora prace, otrzyma jedną przez siebie wybraną nagrodę. Organizator zastrzega sobie prawo do zaproponowania Uczestnikowi innej nagrody w przypadku gdy wydanie wskazanej przez Uczestnika nagrody nie będzie możliwe.

Nagroda główna za zajęcie 1 miejsca:

 1. Tablet 7,0″ ; 8GB ; 3G Bluetooth WiFi GPS  
 2. Gra PC Star Wars Battlefront II
 3. Gra PC The Sims 4
 4. Gra PC FIFA 18
 5. Smartwatch, Zegarek Garett G5, czarny
 6. Żelazko BOSCH TDA 2315 ( 2200W ; morski )
 7. Patriot Slate 64GB USB 3.0, Black
 8. Patriot karta pamięci micro SDXC LX series UHS-I 64GB Class 10

Nagrody dodatkowe za zajęcie 2 miejsca:

 1. 4World Podkładka pod mysz dla graczy Czarna (780mmx300mm)
 2. Mysz komputerowa Logitech Mouse M90
 3. Gembird słuchawki stero LOS ANGELES z mikrofonem i regulacją głośności, białe
 4. ESPERANZA EKK013W VICTORIA – Czajnik Elektryczny 1,8 L – BIAŁY
 5. EGK202R ESPERANZA SHADOW – Klawiatura GAMING PODŚWIETLANA USB – CZARNO-CZERWONA

2. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z nagrody, Organizator przekaże nagrodę innemu Uczestnikowi Konkursu, który spełnił wszystkie wymagania konkursowe oraz nadesłał kolejną najlepszą pracę pod względem kreatywności.
3. Nie jest możliwe odstąpienie prawa do nagrody osobom trzecim. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości nagrody.
4. Nagrody w Konkursie zostaną wydane, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. Nagrody pieniężne na pokrycie zryczałtowanego podatku od nagród, nie będą wydawane Zwycięzcom i zostaną przekazane do właściwego urzędu skarbowego przez Organizatora. Organizator jest odpowiedzialny za prawidłowe i terminowe rozliczenie podatku od wydanych nagród zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych.

§5 Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje związane z Konkursem powinny być składane w formie pisemnej, w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni roboczych od daty ogłoszenia wyników Konkursu w Internecie na adres Enkom Arkadiusz Kowalski, Starzyńskiego 6-7/2 76-200 Słupsk.
2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres korespondencyjny osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
3. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 7 dni roboczych od dnia jej doręczenia Organizatorowi, informując Uczestnika o jej wyniku w formie listownej, na podany adres korespondencyjny.

§6 Jury

1. Organizator powoła wewnętrzne Jury, które sprawować będzie nadzór nad prawidłowością urządzania Konkursu.
2. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.
3. Jury będzie organem przeprowadzającym postępowanie reklamacyjne.

§7 Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej: http://enkom.pl/?page_id=161&preview=true oraz w siedzibie Organizatora w czasie trwania niniejszego konkursu.
2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane wyłącznie przez Organizatora zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926) wyłącznie w celu wydania nagród. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w konkursie. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
3. Uczestnik przesyłając zadanie Konkursowe oświadcza, że przysługują mu wszelkie majątkowe i niemajątkowe prawa autorskie do stworzonego i przesłanego na Konkurs zdjęcia i każdego projektu.
4. Przesyłając Zgłoszenie na Konkurs, Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji niewyłącznej na wykorzystanie pracy, o której mowa w §2 ust 1d, na następujących zasadach:
a. pole eksploatacji: Internet, w tym publikacja na Fanpage’u i stronie internetowej enkom.pl, ulotki, wizytówki, banery, reklama zewnętrzna, reklama wizualna, aranżacja witryny sklepowej i całego sklepu,
b. okres: bezterminowo,
c. terytorium: bez ograniczeń.