Regulamin Serwisu

 1. Właścicielem Salonu komputerowego jest firma Enkom Arkadiusz Kowalski, ul. Starzyńskiego 6-7, lok. box 2 Galeria Podkowa, 76-200 Słupsk, zwana dalej serwisem.
 2. Każdy klient oddający sprzęt do naprawy zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem, który stanowi zarazem umowę, na podstawie której świadczona jest usługa naprawy i ona reguluje prawa i obowiązki wynikające z tego tytułu. Klient oddający sprzęt do naprawy automatycznie akceptuje poniższy regulamin.
 3. Serwis pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 10-18, w soboty od 10-17, niedziele od 11-16.
 4. Pozostawiając sprzęt w naszym serwisie, zgadzasz się na niniejsze warunki regulaminu.
 5. Warunkiem przyjęcia przez serwis zlecenia naprawy jest dostarczenie urządzenia do serwisu i podanie niezbędnych danych osobowych, koniecznych do wystawienia faktury VAT i korespondencji na potrzeby realizacji usługi.
 6. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów realizacji zlecenia serwisowego, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.
 7. Serwis Enkom nie odpowiada za utratę danych na nośnikach komputerów i innych urządzeniach mobilnych. Klient przed pozostawieniem sprzętu do naprawy, zobowiązany jest do odpowiedniego zabezpieczenia swoich danych i wykonania kopii zapasowej.
 8. Zamówione usługi naprawy wykonywane są co do zasady w terminie do 14 dni roboczych, lecz jest to termin orientacyjny i może ulec wydłużeniu lub skróceniu. Jeśli termin naprawy miałby się wydłużyć, Klient zostanie o tym poinformowany drogą telefoniczną bądź mailową. Firma Enkom w zwyczaju przyjęła, aby terminy napraw były jak najkrótsze i wynosiły w praktyce do 7 dni roboczych, lecz nie jest to regułą i zależy od natężenia pracy w serwisie oraz stopnia skomplikowania usterki.
 9. Serwisy są realizowane w kolejności ich przyjęć.
 10. Firma Enkom zastrzega, że każdy odebrany sprzęt, także ten nienaprawiony, może być w innym stanie technicznym, zachowywać się inaczej po odbiorze niż przed pozostawieniem sprzętu w naprawie, w tym szczególnie laptopy pozalaniowe gdzie proces korozyjny postępuje, bądź komputery które musiały przejść diagnostykę elektroniczną i w celu wykrycia usterki płyta główna musiała przejść badanie lub ingerencję elektroniczną. Każda ingerencja w płytę główną prowadzi do zmian w jej oryginalnej strukturze.
 11. Jeżeli urządzenie lub usługa nie zostanie odebrana w uzgodnionym terminie, po upływie 14 dni od kolejnego wezwania, Firma ENKOM jest uprawniona do naliczania opłat za bezumowne przechowywanie własności klienta. Opłata ta wynosi 5% aktualnie obowiązującej stawki za 1m2 powierzchni magazynowej w mieście siedziby firmy ENKOM naliczanej za każdy miesiąc przechowania. Brak możliwości zawiadomienia klienta w sposób przez niego wskazany, a nie wynikający z błędu serwisu, nie zwalnia klienta z opłaty magazynowej. W przypadku naliczenia opłaty magazynowej, odbiór sprzętu nastąpi po uregulowaniu tejże opłaty na rzecz serwisu. Podstawa prawna:
  Art. 180, art. 835 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny(Dz.U.2014.121)
  Art. 7, art. 8 ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U.2002.141.1176)
 12. Pokwitowanie serwisowe jest jedynym dokumentem pozwalającym na odbiór sprzętu z serwisu i musi ono zostać okazane i zwrócone przy odbiorze. W przypadku zagubienia pokwitowania konieczne będzie wylegitymowanie odbiorcy sprzętu dowodem tożsamości.
 13. Koszt diagnozy wynosi 30zł z VAT – opłata jest pobierana również w przypadku dalszej rezygnacji z naprawy.
 14. Klient otrzyma wstępną wycenę naprawy i jest ona wyłącznie prognozą, ceny mogą ulec zmianie w trakcie naprawy, o czym klient będzie informowany.
 15. Zlecenia, których wartość usługi nie przekracza 250zł z VAT serwis może wykonać bez uprzedniej konsultacji z Klientem.
 16. Serwis zastrzega sobie możliwość zwrotu klientowi sprzętu o nieco odmiennych objawach usterki bądź wyglądzie aniżeli został przyjęty. Wynika to z faktu prowadzonych prac diagnostycznych, rozłożenia sprzętu który został przyjęty od właściciela w stanie technicznym złym, gdzie jego ponowne złożenie może utrudniać popękana obudowa lub inne ukryte wady nie opisane przez właściciela sprzętu.
 17. Odbierając sprzęt klient weryfikuje na miejscu czy usterka została usunięta, potwierdzając tym samym poprawne wykonanie usługi poprzez podpis dokumentu potwierdzającego odbiór sprzętu. Klient potwierdza że stan techniczny odbieranego sprzętu (rzeczy) jest mu znany.
 18. Serwis udziela gwarancji wyłącznie na wymieniane bądź naprawiane podzespoły na okres jednego miesiąca. Gwarancja nie jest udzielana w przypadku naprawy sprzętów pozalaniowych. Gwarancja nie jest udzielana na oprogramowanie.
 19. Gwarancja zostaje anulowana w przypadku używania sprzętu niezgodnie z jego przeznaczeniem tj.: uszkodzenia powstałego w wyniku dokonywania przeróbek we własnym zakresie, uszkodzeń mechanicznych, nieodpowiednie obchodzenie się ze sprzętem, uszkodzeń wynikłych z braku konserwacji sprzętu (np. zakurzone elementy, przegrzewający się układ chłodzenia), wskutek losowych zdarzeń (upadek, zalanie, przepięcie).